Call now: 0861 465 879

Amabango Eengozi Zendlela kunye Nengxowa-mali Yeengozi Zendlela

Ukuba wenzakele ngokumasikizi kwingozi yendlela eMzantsi Afrika, unganako ukufaka ibango lembuyekezo kwi-Road Accident Fund (RAF).

Kwakhona ungafaka ibango lembuyekezo ukuba umntu onondlayo kusapho lwakho wenzakele ngokumasikizi okanye usweleke kwingozi yendlela.

Ngubani ongafaka ibango kwi-RAF?

Ungafaka ibango kwi-RAF ukuba:

  • Wena okanye umtwana wakho niye nenzakala kwingozi yendlela ebingelotyala lakho ngokuyintloko
  • ubungumqhubi onoxanduva ngengozi leyo ebangele umenzakalo wakho kodwa wena ungengomnini wesithuthi, ibe ingozi yona ibangelwe kukungakhathali komnini waso (ngokomzekelo, umnini waso usenokuba usilele ukutshintsha ii-brake pads eziphelileyo)
  • ungumntwana, iqabane lomtshato, okanye elinye ilungu losapho elixhomekeke kwingeniso yomntu osweleke kwingozi yendlela
  • usisizalwana esisondeleyo somntu obulewe kwingozi yendlela kwaye nguwe ohlawulele umngcwabo wabo

Asingobaqhubi nabakhweli bemoto nabelori kuphela abamele bafake ibango. Ungafaka ibango naxa wenzakele njengomhambi ndleleni, ungumqhubi okanye umkhweli kwisithuthuthu.

?
Ndinalo ibango?

Ukuze ube semathubeni okufaka ibango uphumelele, qhagamshelana nathi ngokucofa u-contact us eDSC Attorneys – sisebenza ngokukhethekileyo ngamabango e-RAF, kwaye iingcungela zethu zamagqwetha zisebenza ngento ethi “no win, no fee”.

Bona ukuba unalo ibango na?