Call now: 0861 465 879

Amabango Eengozi Zendlela kunye Nengxowa-mali Yeengozi Zendlela

Ukuba wenzakele ngokumasikizi kwingozi yendlela eMzantsi Afrika, unganako ukufaka ibango lembuyekezo kwi-Road Accident Fund (RAF).

Kwakhona ungafaka ibango lembuyekezo ukuba umntu onondlayo kusapho lwakho wenzakele ngokumasikizi okanye usweleke kwingozi yendlela.

Ngubani ongafaka ibango kwi-RAF?

Ungafaka ibango kwi-RAF ukuba:

  • Wena okanye umtwana wakho niye nenzakala kwingozi yendlela ebingelotyala lakho ngokuyintloko
  • ubungumqhubi onoxanduva ngengozi leyo ebangele umenzakalo wakho kodwa wena ungengomnini wesithuthi, ibe ingozi yona ibangelwe kukungakhathali komnini waso (ngokomzekelo, umnini waso usenokuba usilele ukutshintsha ii-brake pads eziphelileyo)
  • ungumntwana, iqabane lomtshato, okanye elinye ilungu losapho elixhomekeke kwingeniso yomntu osweleke kwingozi yendlela
  • usisizalwana esisondeleyo somntu obulewe kwingozi yendlela kwaye nguwe ohlawulele umngcwabo wabo

Asingobaqhubi nabakhweli bemoto nabelori kuphela abamele bafake ibango. Ungafaka ibango naxa wenzakele njengomhambi ndleleni, ungumqhubi okanye umkhweli kwisithuthuthu.

?
Ndinalo ibango?

Ukuze ube semathubeni okufaka ibango uphumelele, qhagamshelana nathi ngokucofa u-contact us eDSC Attorneys – sisebenza ngokukhethekileyo ngamabango e-RAF, kwaye iingcungela zethu zamagqwetha zisebenza ngento ethi “no win, no fee”.

Bona ukuba unalo ibango na?

    Imfihlo yakho ibalulekile kakhulu kuthi. Nxa usebenzisa le fomu uyavuma, kwaye usinika imvume yokuqhubekeka nencukacha zakho. Nceda ubone umgaqo nqubo wethu wabucala nolwazi oluthe vetshe.